BENDROSIOS NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

I. BENDROJI DALIS

 

  1. Bendrosios naudojimosi mokyklos biblioteka taisyklės nustato bendrąją naudojimosi bibliotekos fondais tvarką, skaitytojų aptarnavimo organizavimą ir tvarką, jų teises, pareigas bei atsakomybę.
  2. Biblioteka garantuoja kiekvienam skaitytojui teikiamos informacijos išsamumą, spaudinių ir kitų dokumentų, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją, prieinamumą.

 

II. SKAITYTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO ORGANIZAVIMAS

 

  1. Mokiniai registruojasi pagal mokyklos patvirtintą mokinių sąrašą.
  2. Skaitytojų ir lankytojų apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu „Bibliotekos fondo ir darbo apskaitos vienetai" (LST 1403:95).

III. SKAITYTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA

 

  1. Skaitytojas savo formuliare pasirašo už kiekvieną spaudinį ar kitą dokumentą. Juos grąžinus, skaitytojo akivaizdoje pasirašo bibliotekininkė.

 

IV. SKAITYTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

  1. Skaitytojai turi teisę:

1.1.             naudotis visais Bibliotekoje saugomais spaudiniais, elektroniniais ištekliais;

1.2.             gauti iš bibliotekos fondo spaudinius laikinam naudojimuisi į namus arba skaityklą;

1.3.             gauti informaciją apie Bibliotekos fondą ir teikiamas paslaugas;

1.4.             pateikti užklausą žodžiu, raštu, telefonu, faksu, elektroniniu paštu;

1.5.             pareikšti savo nuomonę žodžiu arba raštu apie bibliotekos darbą ir jos teikiamas paslaugas;

1.6.             lankytis Bibliotekos rengiamose parodose ir kituose renginiuose.

  1. Skaitytojai privalo:

2.1.             ateidami į biblioteką, paltus ir striukes palikti rūbinėje;

2.2.             po atvirus fondus vaikščioti be kuprinių ir krepšių;

2.3.             tausoti Bibliotekos spaudinius ir kitą turtą, negadinti bibliotekos inventoriaus, o apie pastebėtus defektus ar gedimus pranešti bibliotekininkei;

2.4.             nekeisti bibliotekos fondų sustatymo tvarkos;

2.5.             neišnešti spaudinių, elektroninių išteklių ir kitų dokumentų iš Bibliotekos patalpų be leidimo arba jei spaudiniai neįrašyti į skaitytojo formuliarą;

2.6.             Bibliotekos patalpose laikytis tylos, nevalgyti, negerti, netrukdyti dirbti skaitytojams ir bibliotekininkei;

2.7.             Bibliotekoje naudotis mobilaus ryšio telefonais tik su išjungtu garsu.

 

  1. Skaitytojų atsakomybė:

3.1.             praradęs arba sugadinęs spaudinį skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu;

3.2.             pabaigęs mokyklą ar dėl kokių nors priežasčių nutraukęs mokymąsi, moksleivis privalo atsiskaityti su biblioteka už knygas ir gauti tai patvirtinantį įrašą atsiskaitymo lapelyje;

3.3.             darbuotojai atsiskaito nutraukę darbo sutartį mokykloje arba prieš ilgalaikes atostogas;

3.4.             tyčia sugadinęs bibliotekos turtą ar kitaip pažeidęs naudojimosi biblioteka taisykles, skaitytojas gali būti įspėtas dėl netinkamo elgesio, pareikalauta atlyginti už sugadintą inventorių;

Skaitytojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems bibliotekoje nustatytą tvarką ar naudojimosi biblioteka taisykles, terminuotai ar visam laikui gali būti atimta teisė naudotis biblioteka.